Tag Archives: MS Excel

Loading
loading..

Po przeczytaniu tego wpisu będziesz wiedział jak w łatwy sposób pobrać pełną ścieżkę pliku. Do tego celu można wykorzystać metodę GetOpenFilename obiektu Application lub metodę GetSaveAsFilename obiektu Application.

Metoda GetOpenFilename wyświetla dobrze wszystkim znane okno dialogowe Otwieranie, gdzie wskazujemy folder oraz wybieramy plik, który nas interesuje.
okno otwierania

Co ważne metoda ta nie otwiera wskazanego pliku a jedynie pobiera jego ścieżkę oraz nazwę i zwraca jako łańcuch znaków.

Poniżej przykład implementacji metody GetOpenFilename

Sub PobierzSciezkePliku()
  Dim SciezkaPliku As Variant 'Deklaracja zmiennej, która będzie przechowywać ścieżkę pliku
  Dim FileFilter As String 'Deklaracja zmiennej, która będzie argumentem FileFilter
  
  FileFilter = "Pliki Excel XLSX (*.xlsx),*.xlsx," 'Tutaj podajemy łańcuch określający kryterium filtrowania plików
  
  SciezkaPliku = Application.GetOpenFilename(FileFilter) 'Otwarcie okna dialogowego Otwieranie oraz pobranie ścieżki pliku do zmiennej
End Sub

Wszystkie argumenty metody GetOpenFilename są opcjonalne.

Application.GetOpenFilename(FileFilter, FileIndex, Title, ButtonText, MultiSelect)

FileFilter – argument ten określa co pojawi się na liście rozwijanej okna dialogowego Otwieranie. Jeżeli pominiemy ten argument to w oknie będą wyświetlane Wszystkie pliki. Jest to równoznaczne z podaniem argumentu „Wszystkie pliki (*.*),*.*

W powyższym przykładzie wyświetlamy tylko pliki formatu .xlsx. Argument FileFilter jest równy: „Pliki Excel XLSX (*.xlsx),*.xlsx,”
Pierwsza część łańcucha: Pliki Excel XLSX  definiuje jaki tekst będzie wyświetlany na liście rozwijanej Pliki typu. Druga część: (*.xlsx),*.xlsx, określa jakie pliki zostaną wyświetlone w oknie (tylko o formacie .xlsx).

FilterIndex – argument ten definiuje domyślne kryterium filtrowania plików (Ma to znaczenie w przypadku gdy FileFilter posiada więcej niż jedno kryterium. Poniżej jest zaprezentowany przykład gdy argument FileFilter składa się z 3 kryteriów).

Title – tytuł okna dialogowego (jesli zostanie pominięty, tytułem będzie łańcuch Otwieranie

ButtonText – argument stosowany tylko w przypadku systemu Macintosh

MultiSelect – jeżeli argument ma wartość True, wybranych może być więcej niże jeden plik. Wartością domyślną jest False (możliwość wybierania tylko jednego pliku). Gdy argument będzie równy True to metoda GetOpenFilename będzie zwracać tablicę.

Poniżej przykład gdy mamy 3 kryteria filtrowania plików:

Sub PobierzSciezkePliku()
 Dim SciezkaPliku As Variant
 Dim FileFilter As String
 
 FileFilter = "Pliki Excel (*.xlsx;*.xls),*xlsx;*.xls,"
 "Pliki Excel XLSX (*.xlsx),*.xlsx,"
 "Pliki Excel 97-2003 (*.xls),*.xls,"
 
 SciezkaPliku = Application.GetOpenFilename(FileFilter)
End Sub

Następnie spróbujmy zdefiniować 4 kryteria filtrowania plików, ustawić czwarte kryterium jako domyślne i zmienić tytuł okna dialogowego.

Sub PobierzSciezkePliku()
  Dim SciezkaPliku As Variant
  Dim FileFilter As String
  Dim FilterIndex As Integer
  Dim Title As String
  
  FileFilter = "Pliki Excel (*.xlsx;*.xls),*xlsx;*.xls," & _
  "Pliki Excel XLSX (*.xlsx),*.xlsx," & _
  "Pliki Excel 97-2003 (*.xls),*.xls," & _
  "Wszystkie pliki (*.*),*.*"
  
  FilterIndex = 4 'Wybieramy domyślny filtr. 4 oznacza że domyślnie wybieramy filtr Wszystkie pliki (*.*)
  Title = "Otwórz plik Excela"
  
  SciezkaPliku = Application.GetOpenFilename(FileFilter, FilterIndex, Title)
  
  'Wyświetlenie MessageBox, jeśli w oknie dialogowym zostanie naciśnięty przycisk Anuluj
  If SciezkaPliku = False Then
    MsgBox "Nie wybrano żadnego plikU."
    Exit Sub
  End If
End Sub

Metoda GetSaveASFilename jest prawie identyczna jak metoda GetOpenFilename. Różnica jest taka, że wyświetla ona okno dialogowe Zapisywanie jako i umożliwia wybranie pliku lub podanie nazwy pliku. Funkcja również zwraca ścieżkę pliku wraz z nazwą i nie podejmuje żadnej akcji. Wszystkie argumenty tej funkcji są opcjonalne. Argument InitialFilename pozwala określić sugerowaną nazwę pliku (wraz ze ścieżką do pliku).

Dzisiaj stworzysz makra, które będą pozwalały scalić lub rozcalić odpowiednie komórki, dzięki czemu automatycznie będziesz mógł przekonwertować komórki na scalone, lub szybko pozbędziesz się scalonych komórek (np. żeby zrobić tabelę przestawną).
Najszybciej pokaże to poniższy rysunek:
scalanie_rozcalanie
Lewa tabelka przyda się do wszelkich analiz, formatowania, tabel przestawnych. Prawa tabelka przyda się jeśli będziesz chciał wydrukować dane lub w elegancki sposób przesłać jakiś raport.

Jeszcze jeden warunek. Żeby nasze makro było uniwersalne zróbmy, by działało tylko na ZAZNACZONYCH komórkach.

Rozdzielanie komórek

Do dzieła! Zacznijmy od rozcalania / rozdzielania ( czyli z lewej na prawą).

Do uzyskania zamierzonego efektu wystarczy makro implementujące prosty algorytm:
1. Ustaw się na pierwszej komórce w zaznaczeniu.
2. Jeśli jest wypełniona to zapamiętaj czym jest wypełniona
3. Jeśli jest pusta, to wpisz to co poprzednio zapamiętałeś
4. Przejdź do następnej komórki i wróć do punktu 2.

Implementacją tego będzie prosta procedura:

Sub rozcalZaznaczenie()
 Selection.UnMerge  ' usuwa scalenie z zaznaczonych komórek

 ' pozostało jeszcze uzupełnić puste komórki:
 Dim komorka As Range ' definiujemy zmienną komórka
 Dim poprzednia    ' tu będziemy zapamiętywać poprzednią komórkę
 
 'pętla:
 For Each komorka In Selection ' Dla każdej komórki w zaznaczeniu:
  If komorka = "" Then ' jeśli komórka jest pusta
   komorka = poprzednia ' wpisz to co poprzednio zapamiętałeś   
  Else ' w przeciwnym przypadku, czyli jeśli komórka jest wypełniona
   poprzednia = komorka ' to zapamiętaj zawartość komórki, bo
            'może się przydać do wypełnienia następnej komórki
  End If
 Next komorka ' przejdź do następnej komórki
End Sub ' koniec procedury

starałem się wszystko opisać w komentarzach.

Scalanie komórek

Teraz chcielibyśmy uzyskać efekt odwrotny. Mamy dużo komórek, które nie są scalone, ale powtarzające się komórki ustawione są koło siebie ( np. poprzez sortowanie).
Najprostrzy algorytm będzie działał w ten sposób:

1. Zapamiętaj pierwszą komórkę z zaznaczenia na nazwie P
2. Ustaw się na pierwszej komórce w zaznaczeniu.
3. Jeśli komórka jest taka sama co komórka P to przejdź do pkt. 2.
4. Jeśli komórka różni się od komórki P (to znaczy, że skończył się blok, trzeba scalić komórki), to:
a) scal komórki powyżej naszej komórki aż do P
b) aktualną komórkę zapamiętaj jako P
c) idź do pkt 2.

Implementacja:

Sub scalanie()
 Dim P As Range ' deklaracja zmiennej P
 Dim komorka As Range ' deklaracja komórki
 Set P = Selection.Cells(1, 1)    ' zapamiętaj pierwszą komórkę z zaznaczenia
 For Each komorka In Selection    ' dla każdej komórki w zaznaczeniu 
  If komorka <> P Then       ' jeśli komórka jest inna niż P
   Range(komorka.Offset(-1, 0), P).Merge ' scal powyżej komórki do P
   Set P = komorka            ' zapamiętaj komórkę
  End If   
 Next komorka ' przejdź do następnej komórki
End Sub

Jest prawie dobrze, ale…

Nie do końca działa tak jak chcemy.
Po pierwsze przed każdym scaleniem pojawiają się alerty / komunikaty: „Czy na pewno chcesz scalić komórki?”. Fajnie byłoby, żeby Excel nie pytał się nas o wszystko;)
W tym celu użyjemy polecenia:

 Application.DisplayAlerts = False  ' wyłączenie komunikatów

Po wykonaniu naszego makra warto byłoby włączyć z powrotem alerty / komunikaty:

 Application.DisplayAlerts = True ' włączenie komunikatów

Zauważyłeś pewnie, że makro nie działa dla ostatniej sekcji ( dla ostatniego miasta). To dlatego, że scalamy zawsze komórki powyżej aktualnie przetwarzaną i w ten sposób makro kończy się na komórce która powinna być scalona, ale nie zdąży już jej scalić.
Jednym z pomysłów jest zaznaczać zakres z komórką o jeden niżej.
Drugim : Po co masz pamiętać, żeby zaznaczać komórkę o jedną więcej, jak makro samo może to zrobić?

Pomocna będzie funkcja RESIZE, która potrafi zmienić rozmiar danego zakresu.
Jeśli chcesz otrzymać zakres rozpoczynający się tu gdzie nasz zakres, ale o rozmiarach 15 wierszy na 2 kolumny, to piszesz:

   Selection.Resize(15, 2)

Jeśli chcesz zaznaczeni powiększyć o 1, to musimy znać poprzedni rozmiar, czyli:

 Selection.Rows.Count ' liczba wierszy
 Selection.Columns.Count ' liczba kolumn

Łącząc oba spostrzeżenia możesz napisać:

 Selection.resize(Selection.Rows.Count + 1, 1)  ' o jeden wiersz więcej

przyda się jeśli dane będą w pionie
Gdy dane będą w poziomie przyda się:

 Selection.resize(1, Selection.Columns.Count + 1) ' o jedną kolumnę więcej

Zastosujemy tutaj dodatkową zmienną „zakres”:

If Selection.Rows.Count = 1 Then ' jeśli zakres w poziomie ( 1 wiersz )
 Set zakres = Selection.Resize(1, Selection.Columns.Count + 1) ' to rozciągnij w poziomie
Else               ' jeśli w pionie (więcej wierszy)
 Set zakres = Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 1, 1) ' to rozciągnij w pionie
End If

Cały kod będzie wyglądał tak:

Sub scalanie()
 Dim P As Range ' deklaracja zmiennej P
 Dim komorka As Range ' deklaracja komórki
 Dim zakres As Range ' tutaj zapamiętamy nasz zakres, który chcemy przetwarzać.
 
 Application.DisplayAlerts = False  ' wyłączenie komunikatów
 Set P = Selection.Cells(1, 1)    ' zapamiętaj pierwszą komórkę z zaznaczenia
 
 If Selection.Rows.Count = 1 Then ' jeśli zakres w poziomie ( 1 wiersz )
 Set zakres = Selection.Resize(1, Selection.Columns.Count + 1) ' to rozciągnij w poziomie
 Else               ' jeśli w pionie
 Set zakres = Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 1, 1)
 End If
 
 For Each komorka In zakres    ' dla każdej komórki w zaznaczeniu + komórka o jeden dalej
  If komorka <> P Then       ' jeśli komórka jest inna niż P
   Range(komorka.Offset(-1, 0), P).Merge ' scal powyżej komórki do P
   Set P = komorka            ' zapamiętaj komórkę
  End If
 Next komorka ' przejdź do następnej komórki
 Application.DisplayAlerts = True ' włączenie komunikatów
End Sub

W razie pytań, pisz śmiało w komentarzach lub na maila.
Mile widziane Like na Facebooku lub +1 na GPlus

Życzę wytrwałości w pogłębianiu wiedzy!

Szybkie powtórzenie materiału z funkcji Excela

Poniżej do ściągnięcia plik z zadaniami.
Zakres to:
1) funkcje: Suma.jeżeli, licz.jeżeli, wyszukaj.pionowo (sumif, countif, vlookup).
2) formatowanie
3) tworzenie statystyk
4) proste tabele przestawne
Mogą przydać się jeszcze inne techniki jak filtrowanie/usuwanie duplikatów/formatowanie warunkowe.

Wszystkie dane poza miastami i województwami są wymyślone lub wylosowane.
miasta i województwa pobrałem ze strony http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spiswoj.asp

plik z zadaniami do ściągnięcia tutaj:

excel
http://heap.pl/wp-content/uploads/2015/10/zadaniaMiasta.zip

Spróbuj samodzielnie zrobić poniższe zadania (rozwiązania znajdziesz poniżej)

1. W komórce A1 znajduje się liczba. Wpisz w komórkach od A5 tyle liczb ile wynosi A1
2. Napisz makro, które ustawi formatowanie liczbowe z 2 miejscami po przecinku w kolumnie A, formatowanie tekstowe w kolumnie B, a formatowanie daty w kolumnie C. I autodopasuje wszystkie kolumny
3. Napisz makro, które wpisuje kolejnych 50 liczb po przekątnej (A1, B2, C3, D4, itd)
4. Napisz makro, zapyta się o liczbę i pokoloruje tyle komórek ile podał użytkownik
5. Napisz makro, które pokoloruje liczby ujemne w zaznaczonych komórkach
6. Napisz funkcję, która na podstawie daty sprawdzi, czy to był „weekend” czy „dzień tygodnia”
7. Napisz funkcję, która przyjmuje 3 liczby jako parametry i wyświetli największą z nich
8. Napisz funkcję, która przyjmuje 2 liczby jako parametry i wyświetla mniejszą z nich, (ale większą od zera). Jeśli żadna liczba nie jest dodatnie, to wyświetli 0
9. Napisz funkcję, która przyjmuje 3 liczby jako parametry i wyświetla mniejszą z nich, (ale większą od zera). Jeśli żadna liczba nie jest dodatnie, to wyświetli 0
10. Napisz makro, które dla zaznaczonych komórek policzy ich sumę i wyświetli ją w msgboxie
11. Napisz makro, które w kolumnie A w pierwszej wolnej komórce wyświetli podsumowanie wszystkich liczb znajdujących się powyżej

 Rozwiązania

1. W komórce A1 znajduje się liczba. Wpisz w komórkach od A5 tyle liczb ile wynosi A1

Sub Zad1()
  Dim Liczba As Long 'Deklaracja zmiennej liczba jako całkowita długa
  Dim Komorka As Range ' Deklaracja zmiennej określającej pojedynczą komórkę obszaru
  Liczba = Range("A1").Value 'Przypisanie zmiennej liczba wartości z komórki A1
  For Each Komorka In Range("A5:A" & 5 + Liczba - 1)
   Komorka = Rnd 'Funkcja Rnd (funkcja wbudowana w VBA) zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 1
  Next
End Sub

2. Napisz makro, które ustawi formatowanie liczbowe z 2 miejscami po przecinku w kolumnie A, formatowanie tekstowe w kolumnie B, a formatowanie daty w kolumnie C. I autodopasuje wszystkie kolumny

Sub Zad2()
  Columns("A:A").NumberFormat = "0.00"
  Columns("B:B").NumberFormat = "@"
  Columns("C:C").NumberFormat = "m/d/yyyy"
  Columns("A:C").EntireColumn.AutoFit
End Sub

3. Napisz makro, które wpisuje kolejnych 50 liczb po przekątnej (A1, B2, C3, D4, itd)

Sub Zad3()
  Dim i As Long
  For i = 1 To 50
   Cells(i, i) = i
  Next
End Sub

4. Napisz makro, zapyta się o liczbę i pokoloruje tyle komórek ile podał użytkownik

Sub Zad4()
  Dim Liczba As Long
  Liczba = InputBox("Podaj liczbę całkowitą", "Komunikat")
  Range("A1:A" & Liczba).Interior.Color = rgbOrange
End Sub

5. Napisz makro, które pokoloruje liczby ujemne w zaznaczonych komórkach

Sub Zad5()
  Dim Komorka As Range
  For Each Komorka In Selection
   If Komorka.Value &lt; 0 Then
     Komorka.Interior.Color = rgbRed
   End If
  Next
End Sub

6. Napisz funkcję, która na podstawie daty sprawdzi, czy to był „weekend” czy „dzień tygodnia”

Function CzyWeekend(Data As Date) As Boolean
  If Weekday(Data, vbMonday) &gt; 5 Then
   CzyWeekend = True 'Weekend
  Else
   CzyWeekend = False 'Dzień roboczy
  End If
End Function

lub lepiej:

Function CzyWeekend(Data As Date) As Boolean
  CzyWeekend = Weekday(Data, vbMonday) &gt; 5
End Function

7. Napisz funkcję, która przyjmuje 1 liczby jako parametry i wyświetli największą z nich

Function Najwieksza(Liczba1 As Variant, Liczba2 As Variant, Liczba3 As Variant) As Variant
  If Liczba1 > Liczba2 And Liczba1 > Liczba3 Then
    Najwieksza = Liczba1
  ElseIf Liczba2 > Liczba3 Then
    Najwieksza = Liczba2
  Else
    Najwieksza = Liczba3
  End If
End Function

W VBA można korzystać z funkcji arkuszowych Excela. Przykładem funkcji arkuszowej jest znana funkcja Max (Maksimum). W VBA możemy z niej skorzystać za pomocą obiektu Application.WorksheetFunction, czyli po prostu wpisując w funkcji Application.WorksheetFunction a następnie wybierając funkcje Max.

Function Max(Liczba1 As Double, Liczba2 As Double, Liczba3 As Double) As Double
  Max = Application.WorksheetFunction.Max(Liczba1, Liczba2, Liczba3) 
End Function

8. Napisz funkcję, która przyjmuje 2 liczby jako parametry i wyświetla mniejszą z nich, (ale większą od zera). Jeśli żadna liczba nie jest dodatnie, to wyświetli 0

Function MniejszaDodatnia(Liczba1 As Double, Liczba2 As Double) As Double
  If Liczba1 &lt; 0 And Liczba2 &lt; 0 Then
   MniejszaDodatnia = 0
  ElseIf Liczba1 &lt; 0 And Liczba2 &gt; 0 Then
   MniejszaDodatnia = Liczba2
  ElseIf Liczba1 &gt; 0 And Liczba2 &lt; 0 Then
   MniejszaDodatnia = Liczba1
  Elseif Liczba1 &lt; Liczba2 Then
   MniejszaDodatnia = Liczba1
  Else
   MniejszaDodatnia = Liczba2
  End If
End Function

9. Napisz funkcję, która przyjmuje 3 liczby jako parametry i wyświetla mniejszą z nich, (ale większą od zera). Jeśli żadna liczba nie jest dodatnie, to wyświetli 0

10. Napisz makro, które dla zaznaczonych komórek policzy ich sumę i wyświetli ją w msgboxie

Sub Zad10a()
  Dim Suma As Double
  Dim Komorka As Range
  For Each Komorka In Selection
   Suma = Suma + Komorka.Value
  Next
  MsgBox ("SUMA=" & Suma)
End Sub

albo bez pętli:

Sub Zad10b()
  msgbox(worksheetfunction.sum(activecell.resize(activecell.end(xlDown).row - activecell.row+1, 1).address & ")"
End Sub

11. Napisz makro, które w kolumnie A w pierwszej wolnej komórce wyświetli podsumowanie wszystkich liczb znajdujących się powyżej

Sub Zad11a()
  Dim wiersz As Long
  Dim Suma As Double
  wiersz = 1
  While ActiveCell.Cells(Wiersz, "A") &lt;&gt; ""
   Wiersz = Wiersz + 1
  Wend
  ActiveCell.Cells(Wiersz, "A").Formula = "=SUM(" & ActiveCell.resize(wiersz, 1).Address(False, False) & ")"
End Sub

albo bez pętli:

Sub Zad11b()
  dim miejsce as range
  set miejsce = activecell.end(xlDown).offset(1, 0)
  miejsce.formula = "=sum(" & activecell.resize(miejsce.row - activecell.row, 1).address & ")"
End Sub

ZADANIE

Zadanie polega na wyróżnieniu wszystkich osób o wieku poniżej 30 lat.
a) chcemy pokolorować tylko ich wiek
b) chcemy pokolorować cały wiersz w którym jest taka osoba

Do zadania będzie potrzebna baza osób kliknij tu (xlsx) lub tu (zip)

Najwygodniej rozwiązać to zadanie używając formatowania warunkowego.
Dzięki temu po zmianie danych kolorowanie komórek również się zmieni. (będzie aktualizowało się na bieżąco)

Rozwiązanie pkt a)

To do dzieła!

 1. Zaznaczamy wszystkie komórki zawierające wiek.
 2. z karty Narzędzia Główne wybieramy Formatowanie Warunkowe -> Nowa Reguła -> Formatuj komórki zawierające
 3. wpisujemy kryteria w kolejnych kratkach (konkretnie: wartość, mniejsza niż, 30)
 4. musimy jeszcze wybrać kolor na który mają sformatować się komórki spełniające kryteria, czyli Formatuj -> karta Wypełnienie -> wybieramy kolor
 5. Klikamy OK

Możesz zobaczyć to tutaj

Rozwiązanie pkt b)

 1. Zaznaczamy całą tabelę (bez nagłówków) a nie tylko wiek.
  (bo jeśli wszyscy mieliby poniżej 30 lat, to chcemy kolorować wszystkie komórki)
 2. z karty Narzędzia Główne wybieramy Formatowanie Warunkowe -> Nowa Reguła -> Użyj formuły do określenie komórek…
 3. wpisujemy formułę: =$E2 < 30
  Formułę piszemy tak, żeby była prawdziwa jeśli komóreka ma być kolorowana, w przeciwnym razie ma dać w wyniku fałsz.
  Formuła ma być napisana dla lewej górnej komórki (aktywnej) czyli w naszym przypadku dla A2
  A po co znaczek $ ?
  musimy wstawić go przed E, ponieważ Excel kopiując komórki powinien zawsze sprawdzać wiek (kolumnę E). Jeśli zabrakło by $ to Excel Dla liczb porządkowych działałoby prawidłowo, ale dla kolejnych kolumn przesuwałby kryteria w prawo (dla imion sprawdzałby zawód (kolumna F), a dla nazwisk kolumnę G)
 4. nie zapomnij o zdefiniowaniu formatowania komórek (ja wybrałem kolor niebieski)

Możesz zobaczyć to tutaj

Zadanie

Często spostyjanmy się z sytuacją, gdy osoba która miała wpisać daty wprowadza je nieprawidłowo do Excela.
Problem w tym, że format daty do którego jesteśmy przyzwyczajeni np. 27.02.2013 nie jest akceptowany przez Excela. Program traktuje takie daty jako tekst, czyli nie różni się niczym od ab.cd.efgh

daty

Chcielibyśmy znaleźć sposób na szybką zamianę takich dat na prawdziwe daty.

Rozwiązanie

Posłużymy się tutaj narzędziem tekst jako kolumny z karty Dane.
W tym celu: Zobacz film

 1. zaznaczamy kolumnę z datami
 2. Z karty Dane wybieramy narzędzie tekst jako kolumny
 3. Zaznaczamy opcję rozdzielany i klikamy Dalej
 4. Odznaczamy wszystkie opcje ( bo nie chcemy rozdzielać tej kolumny) i klikamy dalej
 5. Zaznaczamy opcję Data i wybieramy DRM (czyli kolejność w jakiej zapisane są nasze „prawie daty”)
 6. Jeżeli chcemy mieć daty w innej kolumnie to w polu miejsce docelowe zaznaczamy komórkę w której mają się zacząć pojawiać daty
 7. Klikamy Zakończ.
  Prawdziwe daty powinny wyrównać się do prawej strony komórki, a tekst do lewej

Przygotowania do tworzenia makr i proste makra w MS Excel

Przygotowania, czyli pokazanie karty developer na wstążce

Po pierwsze będzie nam potrzebna karta delevoper na wstążce( zakładam, że używamy wersji 2007 lub 2010).
Znajdują się na niej polecenia pomocne przy tworzeniu makr i kontrolek na Arkuszu.

karta developer

W wersji 2007: wybieramy Przycisk Office(ten okrągły) -> opcje programy Excel -> Zaznaczamy haczyk przy „pokaż kartę developer na wstążce”
W wersji 2010: wybieramy Plik -> opcje -> dostosowywanie wstążki -> po prawej stronie zaznaczamy haczyk przy karcie developer
Powinniśmy uzyskać efekt:

wstążka zaznaczony developer

Do dzieła! Piszemy nasze pierwsze makro.

Napiszemy makro, które wyświetli nam komunikat z przywitaniem.
W tym celu klikamy wstążkę developer -> Makra

W polu nazwa makra wpisujemy „pierwszeMakro”
Nazwa makra musi być nazwą kwalifikowaną, czyli taką która składa się z samych liter, liczb i znaków podkreślenia oraz musi zaczynać się od litery.
Warto pisać nazwy makr bez polskich liter ( np. Excel w niemieckiej czy angielskiej wersji nie zawsze dobrze radzi dobie z polskimi nazwami).
Po wpisaniu prawidłowej nazwy klikamy przycisk UTWÓRZ.

Otworzy nam się nowe okno VBE (Visual Basic Editor).
kurs VBA cz0 opis okna

Standardowe okno dzieli się na 3 części. W górnej prawej części ekranu znajduje się okno PROJECT – jest to okno nawigacji po projekcie. Tym projektem jest nasz plik Excelowy.
Tutaj widzisz wszystkie arkusze (tak, to są te arkusze z Excela). Każdy arkusz ma dwie nazwy. Ta w nawiasie to nazwa Excelowa. (Spróbuj w Excelu zmienić nazwę arkusza zobacz, że zmieniła się także nazwa nawiasie w oknie Project).
W dolnym lewy oknie arkusza znajduje się okno Properties. W tym oknie znajdziesz właściwości elementu który zaznaczysz w oknie Project.
Większą część okna zajmuje edytor.

W oknie edytora wpiszemy nasze pierwsze marko:

sub pierwszeMakro
msgbox(„Witaj świecie”)
end sub

UWAGA1: VBA nie rozróżnia wielkości liter. Najlepiej wszystko co nie jest w cudzysłowie wpisywać małymi literami.
Po naciśnięciu Enter, lub po przejściu do nowej linijki VBA poprawi nam literki na duże. (Jeśli nie zrobiliśmy literówki)
UWAGA2: nie bój się eksperymentować z programowaniem w VBA. Zmień fragment kodu i sprawdź czy zadziała.

linijka 1:
pierwsza linijka to słówko SUB.
Dzięki niemu VBA wie, że chcemy zacząć pisać procedurę.
po nim następuje nazwa makra. Może być to dowolna nazwa klalifikowana. (czyli w grę wchodzą tylko litery, cyfry i podkreślenia. Oraz dodatkowo musi rozpoczynać się literą).

linijka 2:
MSGBOX (skrót od Message Box) to funkcja, dzięki której możemy wyświetlić komunikat w oddzielnym okienku z przyciskiem OK. Na pewno widziałeś już takie okna w Windowsie.
Oczywiście zawartość cudzysłowu możesz dowolnie zmieniać.

linijka 3:
Tutaj komunikujemy VBA, że w tym momencie kończy się nasz procedura.

UWAGA3: makro możesz edytować/dodawać/usuwać bezpośrednio z edytora VBA.
Aby dodać makro pod już istniejącym wpisujesz nowe.
Np mój moduł wygląda tak:

sub pierwszeMakro
msgbox(„Witaj świecie”)
end sub

sub aktualnaData
msgbox(„Dzisiaj jest ” & date )
end sub

Znaczek & popularnie zwany AND (a tak na prawdę ampersand) łączy dwa napisy. Tak samo działa w Excelu! Sprawdź, co zrobi formuła =A1&” — „&dziś() wpisana w komórkę A2. I wpisz coś w komórkę A1.
Funkcja DATE w VBA podaje aktualną datę. Tak samo jak funkcja DZIŚ() w excelu

Makr w jednym module może być dowolna ilość. Każde rozpoczyna się od słówka SUB i kończy na END SUB. Pomiędzy tymi słowami kluczowymi może być dowolna liczba instrukcji.
JAK URUCHOMIĆ MAKRO?
Mamy na to kilka sposobów:
Bezpośrednio z edytora VBA.
Wystarczy, że klikniesz wewnątrz makra, tak aby wskaźnik tekstu znajdował się wewnątrz makra i naciśniesz zielony trójkąt na pasku narzędzi ( w na górze okna, zaraz pod paskiem tytułu).
Zamiast klikać w trójkąt (Play) możesz również użyć klawisza F5.
Z poziomu Excela.
Jeśli zamkniesz VBA, to w Excelu możesz wywołać okno makr poprzez Developer -> Makra lub kombinację klawiszy Alt + F8.
Po pojawieniu się okna wybieramy interesujące nas makro i klikamy uruchom.

Jest jeszcze klika sposobów uruchamiania makr. Ale o tym przy bardziej zaawansowanych makrach;)

Ćwiczenia ( praca domowa):
1. Napisz makro które wyświetli Twoje imię.
2. Zmodyfikuj poprzednie makro tak, aby za Twoim imieniem pojawiła się aktualna data.
3. Sprawdź co się stanie jak zamiast funkcji DATE użyjesz funkcji TIME lub NOW
4. wypisz imię i datę w 2 oddzielnych msgboxach

POWODZENIA!

Jeśli masz pytania / uwagi / problemy z ćwiczeniami to bardzo proszę o komentarze.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background